В тази секция ще намерите полезна информация и помощни материали за правата на човека.

 

Основни права на човека

Право на живот DOC

Право на независим и безпристрастен съд DOC

Конвенция за правата на човека PDF

Права и задължения на бежанците в Република България PDF

Международен пакт за граждански и политически права PDF

Европейски съд по правата на човека PDF

Харта за основни права на гражданите на Европейския съюз PDF

Защита на личните данни PDF

Основни права и свободи PDF

Полицията и правата на човека PDF

Тероризмът и правата на човека PDF

Защита от изтезания PDF

Изпълнение на наказанията и изискванията на чл. 5 ЕКПЧОС DOC

 


 

Дискриминация

Закон за защита от дискриминация Особености на закона PDF

Забраната за дискриминация и осигуряване на равни условия на труд DOC

Защита на правото на недискриминация,  предвидено в Закона за защита срещу дискриминацията DOC

 


 

Закрила на детето

Закрила на детето PDF

Детски труд и труд , изпълняван от млади работници PDF