dilqna

адв. Диляна Гитева

Адвокат Диляна Гитева има сериозен и дългогодишен опит в областта на правата на човека, правния анализ, разработването на проекти за нормативни актове, изготвяне на стратегии и предложения за правни и институционални реформи. Тя е била многократно участник в работни групи по изготвянето на проекто-закони и други нормативни актове.

Автор е на множество юридически текстове – анализ на действащото законодателство от гледна точка съответствието му с международните актове по правата на човека и правата на детето, защитата от дискриминация; обучителни материали за правата на човека; доклади и изследвания за национални и международни конференции и др. Неколкократно е била координатор на проекти в областта на правата на човека. От години превежда и резюмира практиката на Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейския съюз, Комитета по правата на човека, Комитета за премахване на всички форми на расова дискриминация и други международни правозащитни институции.


Ани

адв. Анна Гаврилова – Анчева

Адвокат Анчева завършва юридическото си образование и придобива специализация в областта на правата на човека. Тя е един от основателите на Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Адв. Анчева има експертен опит в подбора и воденето на стратегически дела пред българските съдилища, както и в подготвянето и успешното защитаване на жалби пред Европейския съд по правата на човека. Наред с това през годините развива дейността си в оценяване съответствието на българското законодателство и практика с международни договори в областта на правата на човека и в частност Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането й. Адв. Анчева има опит и в изнасянето на лекции по въпросите, свързани с Европейската конвенция за правата на човека и практиката по прилагането й – в Центъра за обучение на адвокати, Националния институт на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и др. Работи като редактор на Бюлетина „Практика на Европейския съд по правата на човека”, издаван от Фондацията (1997 – 2000 г.) като приложение към Бюлетина съдебна практика на Върховния съд на България и отговорен редактор на списание „Правата на човека”, издавано от Фондацията от 2001 до 2010 г., в което има и две публикации в съавторство. През последната година участва в подбора и представянето на актуалните решения на Европейския съд по правата на човека в издавания от Фондацията електронен бюлетин.


svetla margaritova

доцент Светла Маргаритова

доц. д-р Светла Маргаритова

Преподавател в Бургаския свободен университет по дисциплините „Правна защита по Европейската конвенция за защита правата на човека” /избираема за студентите от V курс/, криминология /ІІІ курс/  и „Юридическо мислене и съставяне на правни актове” /І курс/. Председател на УС на Българската асоциация по криминология.

С опит в областта на правата на човека от 1995 г. –  като експерт в Съвета по законодателство в Министерството на правосъдието и правителствен агент  ad hoc /процесуален представител на България по делото Луканов срещу България пред Съда и Асенов срещу България пред Комисията/; експертен сътрудник в Комисията по правата на човека и изповеданията в Народното събрание; лектор. Подготвени над 100 жалби до ЕСПЧ. Председател на УС на Фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Автор на монографията „Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители”(2011 г.) , на над 40 публикации в областта на криминологията и над 20 – в областта на правата на човека.

Повече информация  - на : www.pravanachoveka.com


kanchev

адв. Динко Кънчев

Адвокат Кънчев е придобил пространна специализация в областта на правата на човека, след като е завършил юридическото си образование. Развива своята практика в областта на правата на човека – подготвя жалби пред Европейския съд по правата на човека. Адв. Кънчев има дъгогодишен опит и като лектор по тази проблематика към Центъра за обучение на адвокати, НИП и Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Наред с това адв. Кънчев развива и обществена дейност, заемайки следните почетни длъжности – заместник-председател на Българската асоциация по криминология, член на Съюза на учените в България, член на Групата за съвети от експерти по право към неправителствената организация Fair Trials International със седалище в Лондон, член на Европейската асоциация на наказателните адвокати, член на Съвета за изпълнение на наказанията към Министерството на правосъдието. Той е автор на не по-малко от 35 студии и статии в областта на наказателното право, наказателния процес, криминологията и правата на човека. През годините на своята дейност е бил автор на повече от 240 статии, интервюта и консултации за медииното пространство.


Бекирска

адв. Йорданка Бекирска

Адвокат Йорданка Бекирска развива своята адвокатска дейност в областта на правата на човека от 2005 г. насам. Специализирала е в правозащитната сфера и международно право в чужбина. През годините активно се занимава с мониторинг, проучване, изследване и анализиране на ситуацията и проблемите, свързани с правата на човека в България. Успешно подбира и води стратегически дела, както и дела с обществен интерес пред националните и международните институции в защита на правата на всички уязвими групи. От 2009 г. до момента развива експертна дейност по изготвяне на бюлетин със съдебна практика по права на човека – следене на юриспруденцията и резюмиране на решенията на Европейския съд по правата на човека, както и на решения на Съда на Европейския съюз. В дейността на адв. Бекирска се наблюдава задълбочен интерес и експертни познания по въпросите на женските човешки права – дискриминация, домашно насилие, трафик на хора, като е придобила специализация и в тази област от международния институт по женски човешки права (2007 – 2009 г.) От 2006 г. насам е обучител и лектор по въпросите на международното право и правата на човека към Европейската комисия, Центъра за обучение на адвокати, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Комисията за защита от дискриминация, Национален институт по правосъдието и други организатори на лекционни събития. От 2006 г. лобира за законодателни промени с оглед хармонизацията на нашето законодателство с международния стандарт, както и участва като експерт в работни групи при изготвянето на законопроекти. Многократно адв. Бекирска е участвала като експерт при проучванията, коитo Агенцията за основни човешки права към Европейския парламент извършва в България. Адв. Бекирска е Председател на изпълнителното бюро на Фондация „Български адвоакти за правата на човека“, както и координатор на проекта „Укрепване на защитата на правата на човека в България“ от януари, 2014 г.


Разбойникова

адв. София Разбойникова

 Адвокат София Разбойникова е експерт в областта на правата на човека, като работи по тези въпроси последните 20 години. Тя има богат опит в успешното подбиране и процесуално представителство по стратегически дела пред български съдилища и Европейския съд по правата на човека. Наред с това извършва подбор, превод и резюмиране на значими за българската действителност решения на Съда в Страсбург, анализира съществуващите гаранции за упражняване на правата на човека в България, проучва международните стандарти и изготвя оценка на съответствието на българското законодателство в тях. В правозащитната й дейност се включва и превеждане на ръководства и материали, подготвени от Съвета на Европа с цел разпространението им в България. Адв. Разбойникова взима активно участие в работната група по изготвянето на проекта за Закон за здравето към Министерство на здравеопазването и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди към Министерство на правосъдието, където лобира за съобразяване с правозащитните стандарти. Адв. София Разбойникова е предпочитан лектор при обучения на представители на правната общност, организирани от Висшия адвокатски съвет, ЦОА „Кръстьо Цончев“, Съвета на Европа, Mental disability Advocacy Center, Комисията за защита от дискриминация, Национален институт по правосъдието и др. Обучител в дистанционен курс на програма НЕLP на Съвета на Европа. Тя е автор и на множество публикации по правозащитни въпроси.


адв. Николай Руневски

адв. Николай Руневски

  Адвокат Николай Руневски е роден през 1972 г. Завършва Софийската Френска езикова гимназия и Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира международно частно право в университета „Робeр Шуман“ – Страсбург. От 1997 г. и до сега е член на Софийска адвокатска колегия. Към настоящия момент е член на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, както и член на Съвета на Софийска адвокатска колегия.
През годините е координатор и експерт по повече от 20 проекта, свързани с права на човека, достъп до адвокатска защита, водене на стратегически дела, мониторинг на законодателство, административно правораздаване и предложение за изменение на действащо законодателство. Участвал е в работни групи по приемане на нови закони, изготвяне на становища пред Конституционния съд и по тълкувателни дела на Върховен касационнен съд. Изнасял е лекции на адвокати, съдии и студенти по различни обучителни програми, както и в НИП и ЦОА „Кръстю Цончев“. Превежда и редактира редица решения на Европейски съд по правата на човека и правна литература в областта на правата на човека.
Значима обществена дейност развива като член на Съвета на Софийска адвокатска колегия, член на Гражданския съвет към ВСС от името на Фондация „БАПЧ“.


advokat Georgica Petkova

адв. Георгица Петкова

Адвокат Георгица Петкова

Адвокат Петкова притежава дългогодишен опит във воденето на стратегически дела пред българските и международните институции. Тя познава и проучва практиката на ЕСПЧ от години, което й помага да има задълбочени познания по отношение на международните стандарти в защитата на правата на човека.

Правозащитната й дейност се изразява предимно в изготвяне на правни анализи и становища и разработване на множество публикации, свързани с правата на човека. Има богат опит като лектор на семинари, кръгли маси и конференции, организирани от Фондация „Български адвокати за правата на човека“.


адвокат Седефовова

адв. Нина Николова Седефова

Адвокат Нина Николова Седефова е родена през 1954 г. в град София. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност право. От 1980г. и понастоящем е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Занимава се с гражданско право (вещно право, семейно право, наследствено право, облигационно право), с търговско право и с административно право. Тя е един от учредителите на фондация “Български адвокати за правата на човека”, като от 1994 се занимава активно със защита на нарушени права и свободи, защитени от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи пред Европейския съд по правата на човека. Адвокат Седефова е била лектор и участник в множество семинари, посветени на защитата на правата на човека и в други инициативи в тази област. Адвокат Седефова е ангажирана и с изготвянето на становища по конституционни дела пред Конституционния съд, на становища по тълкувателни дела пред Общото събрание на гражданските и търговските колегии на ВКС, както и с изготвяне на становища по законопроекти. Адвокат Седефова е била член на Висшия дисциплинарен съд на Българската адвокатура в периода 1992 -1995г., тя е била член и резервен член на Висшия адвокатски съвет на българската адвокатура в периода 2001г. – 2008, а понастоящем е член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата в България, както и на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.