Humanrightsbg.org
Укрепване на защитата на правата на човека в България
Humanrightsbg.org
Укрепване на защитата на правата на човека в България
Humanrightsbg.org
Укрепване на защитата на правата на човека в България

Проектът се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

  • Спомагане за ефективно прилагане на стандартите на ЕКПЧ и Хартата на основните права на ЕС в България.
  • Mониторинг на националната нормативна уредба и изготвяне на анализи с цел оказване натиск за съобразяване с ЕКПЧ.
  • Водене на стратегически дела с цел оказване на въздействие за промяна на съдебните практики, нарушаващи правата на човека.
  • Повишаване на информираността на правната общност в България относно международните стандарти по правата на човека.
  • Изготвяне на бюлетин и каталог с анотации с цел да се повиши информираността на гражданите по въпросите за правата на човека.
  • Сравнителен анализ на обучението по правата на човека с цел подобрение и ефективното прилагане на ЕКПЧ.


Новини

Анализи